หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked by CaptainSmok3r

ประวัติ

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
     
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโนนสุวรรณจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ   เมื่อวันที่   30  มีนาคม  2539    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  โดยมีพื้นที่ประมาณ  62.08  ตารางกิโลเมตร   มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ   ได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่ที่  6    หมู่ที่   8
                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง