หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ   ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  9   ตำบลโนนสุวรรณ   อำเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์   อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโนนสุวรรณ    จังหวัดบุรีรัมย์   ห่างจากอำเภอโนนสุวรรณ  ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ   83    กิโลเมตร  การคมนาคมติดต่อเป็นถนนลาดยาง
ทิศเหนือ            จดเขตตำบลโนนสุวรรณ  และตำบลโกรกแก้ว  อำเภอนางรอง
ทิศใต้               จดเขตตำบลโคกมะม่วง   อำเภอปะคำ
ทิศตะวันออก       จดเขตตำบลชุมแสง  และตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง
ทิศตะวันตก        จดเขตตำบลทุ่งจังหัน    อำเภอโนนสุวรรณ
ประชากร

       จำนวนประชากรในเขตตำบลโนนสุวรรณ  ถึงวันที่   1   เดือน    มีนาคม     2556     มีจำนวนทั้งสิ้น   5,508    คน      เป็นชาย  2,780   คน    เป็นหญิง   2,728     คน     จำนวนบ้านทั้งสิ้น     1,176   หลังคาเรือน        จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,866   คน   ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  3,325    คน   ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  541   คน
การคมนาคม การจราจร
        การคมนาคมขนส่งในเขตตำบลโนนสุวรรณ   ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น    และสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง  ได้สะดวกดังนี้
ตำบลโนนสุวรรณ – อำเภอนางรอง                          จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  28  กิโลเมตร
ตำบลโนนสุวรรณ – อำเภอหนองกี่                           จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  28  กิโลเมตร

การประปา
ระบบประปาในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  ประมาณ  1,176  ครัวเรือน  แยกประปาเป็น   2   ระบบ คือ ระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล  ดำเนินการบริหารจัดการโดยกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาผิวดิน ร่วมกัน   คือ
  1. บ้านไผ่
  2. บ้านขลุงไผ่            
  3. บ้านไผ่งาม
  4. บ้านราษฎรพัฒนา
  5. บ้านน้อยอุบลสามัคคี   

หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาบาดาล  คือ   บ้านผาแดง    บ้านโนนรัง    และบ้านน้อยอุบล หมู่ 5 และ
หมู่ 11หมู่บ้านที่มีระบบประปาบาดาลแต่ใช้การไม่ได้    คือ  บ้านโนนรัง


การไฟฟ้า

      สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง  ส่วน อบต.โนนสุวรรณรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง  ตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้น
        -  จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณ ประมาณ 1,176  หลังคาเรือน
        -  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณ  ร้อยละ 99.5  ของพื้นที่ทั้งหมด


การสื่อสารและโทรคมนาคม
                      -  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ประมาณ            50     หมายเลข
                      -  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะเขตพื้นที่                       7        ตู้
                      - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว                   14       แห่ง
ด้านเศรษฐกิจ

          การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีดังนี้    
-  การเพาะปลูก ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ  การปลูกมันสำปะหลัง และยางพารา  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น   นอกจากการปลูกมันสำปะหลังและยางพาราแล้วยังมีการปลูกผลไม้และทำไร่นาสวนผสม
            -   การปศุสัตว์ ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีการเลี้ยงสัตว์โคนมเพื่อการจำหน่ายน้ำนมดิบ ให้แก่สหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ

          การพาณิชยกรรมและบริการ
                   ก. สถานีบริการน้ำมัน                                    7        แห่ง
                     ข. สถานีบริการน้ำมัน ( ปั้มหลอด )                    7        แห่ง
                   ค. ร้านค้าทั่วไป                                            45      แห่ง
                   ง.  ร้านเสริมสวย                                          7        ร้าน
                     จ.  คลินิกรักษาพยาบาล                                -         แห่ง
          การอุตสาหกรรม
             ตำบลโนนสุวรรณไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้าไหม    การทอเสื่อ   เพื่อใช้เองในครัวเรือน
 
          การท่องเที่ยว
          ตำบลโนนสุวรรณไม่มีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสังคม
    
       ชุมชน
              ตำบลโนนสุวรรณได้แบ่งหมู่บ้านออกเป็น  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ดังนี้
  หมู่ที่    2       บ้านขลุงไผ่                 หมู่ที่              3     บ้านราษฎรพัฒนา
 หมู่ที่     4       บ้านผาแดง                หมู่ที่              5    บ้านน้อยอุบล
 หมู่ที่   7        บ้านโนนรัง                 หมู่ที่              9     บ้านน้อยลพบุรี
 หมู่ที่    10      บ้านไร่สมบูรณ์             หมู่ที่              11   บ้านอุบลสามัคคี
 หมู่ที่   12      บ้านไผ่งาม                 หมู่ที่              13    บ้านโคกกระเบื้อง
 หมู่ที่     14    บ้านไผ่ทอง                 หมู่ที่              15    บ้านโนนสุริยา
 หมู่ที่     16    บ้านน้อยหัวสะพาน        หมู่ที่              17    บ้านรุ่งอรุณ
 
 
 
 
 
ศาสนา
  ประชาชนในเขตตำบลโนนสุวรรณส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น   6  แห่ง   โบสถ์  1  แห่ง

วัฒนธรรม
        ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ภาษาถิ่นไทยนางรอง
 ( ไทยเบิ้ง  ) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อยแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับ
ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีขึ้นบ้านใหม่  และทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ   ยังร่วมกันจัดงานประเพณีของดีโนนสุวรรณในช่วงเดือน พฤษภาคม  เป็นประจำทุกปี

การศึกษา
       สถานศึกษาในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน  2  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย์

นันทนาการ / พักผ่อน
          5.5.1 ลานกีฬา                           จำนวน       2       แห่ง
 
สาธารณสุข
               5.6.1    โรงพยาบาลของรัฐขนาด  10 เตียง   ในเขตตำบลโนนสุวรรณ
               5.6.2     สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   จำนวน   1  แห่ง
               5.6.3     อัตราการมีและใช้ส้วม     ร้อยละ  100
          
  
การป้องกันและบรรเทาสามธารณภัย
                - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จำนวน       120     คน           
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตตำบลโนนสุวรรณไม่มีสถานีตำรวจภูธร  แต่เนื่องจากสถานีตำรวจอยู่ห่างจากเขตตำบลโนนสุวรรณเพียง  1  กิโลเมตร    จึงทำให้การติดต่อและการให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสะดวกและรวดเร็ว


ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,  ลำห้วย                            จำนวน       3        สาย
- บึง ,   หนองและอื่น ๆ                   จำนวน       1        แห่ง
 
 
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน      349      แห่ง
-  บ่อบาดาล                                 จำนวน       47       แห่ง
-  สระน้ำ                                     จำนวน       11       แห่งขยะ    มีการกำจัดขยะโดยวิธีการเผา  และวิธีฝังกลบ
                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง