หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง  พื้นที่  และอาณาเขต

       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  เป็น  1 ใน 11  ตำบลของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสัง  ประมาณ  9.5  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  20  นาที  การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ถนนสายกระสัง – เมืองโพธิ์  หรือเส้นทางหลวงชนบทสายห้วยราช – เมืองไผ่ แล้วเข้าสู่ถนนทางหลวงสายห้วยราช – บุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  19.5  กิโลเมตร  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองตั้งอยู่ที่เลขที่  224  หมู่ที่ 1  บ้านเมืองไผ่  ตำบลเมืองไผ่   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   

 เนื้อที่   ตำบลเมืองไผ่มีพื้นที่จำนวน  24,018  ไร่  หรือประมาณ  38.43  ตารางกิโลเมตร

โดยมีอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีภูมิ   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลอุดมธรรม   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ       ตำบลกันทรารมย์   อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    

ตำบลสามแวง   ตำบลโคกเหล็ก  และตำบลเมืองโพธิ์   
อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเมืองไผ่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง  และเป็นที่ราบลุ่ม  มีป่าไม้เป็นบางส่วน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นทรายราบโล่ง   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

 ลักษณะภูมิอากาศ  ตำบลเมืองไผ่  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี  3  ฤดู  ประกอบด้วย

                   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์   ถึง  เดือนพฤษภาคม

                   ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม

 จำนวนหมู่บ้าน   ตำบลเมืองไผ่ มี 13 หมู่บ้าน  ได้แก่

 • ม.1  บ้านเมืองไผ่
 • ม.2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
 • ม.3  บ้านบุตาแพง
 • ม.4  บ้านกลัน
 • ม.5  บ้านอโณทัย
 • ม.6  บ้านคันรุ้ง
 • ม.7  บ้านสวายสอ
 • ม.8  บ้านโคกกล้วย
 • ม.9  บ้านตะโกเปียน
 • ม.10 บ้านสก็วน
 • ม.11 บ้านหนองโสน
 • ม.12 บ้านโคกกลาง
 • ม.13 บ้านสวาย

     สถาบันและองค์การทางศาสนา

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่   นับถือศาสนาพุทธและมีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  จำนวน  4  แห่ง  คือ

 1. วัดแจ้งเมืองไผ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  บ้านเมืองไผ่
 2. วัดโนนเมืองไผ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
 3. วัดธรรมถาวร  ตั้งอยู่ระหว่าง  หมู่ที่ 6  บ้านคันรุ้งและหมู่ที่ 10  บ้านสก๊วน
 4. วัดกทลิวนาราม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8   บ้านโคกกล้วย

 การศึกษา

 สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่งคือ

 1. โรงเรียนบ้านเมืองไผ่    ตั้งอยู่     หมู่ที่  1    บ้านเมืองไผ่
 2. โรงเรียนบ้านสวายสอ   ตั้งอยู่     หมู่ที่  11   บ้านหนองโสน
 3. โรงเรียนบ้านอโณทัย   ตั้งอยู่     หมู่ที่  5     บ้านอโณทัย
 4. โรงเรียนวัดธรรมถาวร   ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านคันรุ้งและหมู่ที่  10 บ้านสก๊วน

                                                             

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน  3  แห่ง  คือ
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไผ่ถาวร  ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านเมืองไผ่ถาวร
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม  ย้ายออกจากวัด กทลิวนารามมาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านสวายสอ ตั้งอยู่ หมู่ที่  11  บ้านหนองโสน
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันรุ้ง  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 บ้านสก๊วน

สาธารณสุข

พื้นที่ตำบลเมืองไผ่มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองไผ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  บ้านเมืองไผ่
 2. รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอ  ตั้งอยู่  หมู่ที่  7  บ้านสวายสอ
การคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีเส้นทางในการคมนาคมคือหลวงจังหวัดสายกระสัง – เมืองโพธิ์ และสายห้วยราช – เมืองไผ่  ทำให้การติดต่อทำได้สะดวกขึ้น สามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวก ดังนี้

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  9.5  กม.
 • องค์การบริหารสวนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  14  กม.
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ – อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  25  กม.
 
ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

         1  การเกษตรกรรม
       ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  มีดังนี้
               1.  การเพาะปลูก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะ   เป็นที่ราบ จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้ว ยังมีการปลูกผลไม้ และพืชผักบางส่วนนอกฤดูทำนา
               2.  การปศุสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เป็นต้น  มีฟาร์มเลี้ยงสุกร  3  แห่ง

           2  การพาณิชยกรรมและบริการ
        สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  มีดังนี้
                   1.  ร้านค้าทั่วไป     87     แห่ง
                   2.  สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     21    แห่ง

           3  อุตสาหกรรม
        การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ตารางที่ 1  แสดงประเภท/ ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน(แห่ง)

1.  โรงสีข้าว (ขนาดกลาง)

2.  โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)

3.  ปั๊มน้ำมัน(ไฟฟ้า)

4.  โรงงานอุตสาหกรรม

-

12

9

-

ที่มา: งานทะเบียนจัดเก็บรายได้  อบต. เมืองไผ่ ณ 31 ธันวาคม 2561

 
ประชากร 

ลำดับที่

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

(คน)

1

หมู่ที่  1    บ้านเมืองไผ่

238

458

398

856

นายสมพงษ์  เกาะแก้ว

2

หมู่ที่  2    บ้านเมืองไผ่ถาวร

194

361

352

713

นายบุญจื้อ  ศิลาชัย

3

หมู่ที่  3    บ้านบุตาแพง

145

297

267

564

นางอารีย์  อุทารัมย์

4

หมู่ที่  4    บ้านกลัน

217

459

437

896

นายจำลอง  นุกิจรัมย์

5

หมู่ที่  5    บ้านอโณทัย

118

285

274

559

นายสมพร  โกยรัมย์

6

หมู่ที่  6    บ้านคันรุ้ง

180

387

399

786

นายสนั่น  จอมมะเริง

7

หมู่ที่  7    บ้านสวายสอ

120

307

277

584

นายวิสิทธิ์  อิ่มสำราญ

8

หมู่ที่  8    บ้านโคกกล้วย

82

176

173

349

นายสหัส  นะพูนรัมย์

9

หมู่ที่  9    บ้านตะโกเปียน

64

134

128

262

นายปริวรรต มะนารัมย์

10

หมู่ที่  10  บ้านสก๊วน

98

254

266

520

นายไลย์  วิเวกรัมย์

11

หมู่ที่  11  บ้านหนองโสน

83

201

187

388

นายวิลัย  จริตรัมย์

12

หมู่ที่  12  บ้านโคกกลาง

75

162

159

321

นายสุวัจน์  จริตรัมย์

13

หมู่ที่  13  บ้านสวาย

86

215

226

441

นายสังวาล แจ่มใส

รวม

1,700

3,696

3,543

7,239

 ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียนอำเภอกระสัง กรมการปกครอง ณ 18  กรกฎาคม  2561