หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0917873680

 • thumbnail

  นายประพจน์ สายทอง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  081-8735205

 • thumbnail

  นายศักดา สถานสุข

  นักวิชาการศึกษา

  0982145549

 • thumbnail

  ว่าง

  นักสันทนาการ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงิน

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสายฝน อันมัย

  ครู ค.ศ. ๒

  0832672652

 • thumbnail

  นางปราณี เครือบคณโฑ

  ครู ค.ศ. ๒

  0862455086

 • thumbnail

  นางกาญจนา ชาติชำนาญ

  ครู ค.ศ. ๒

  0942848651

 • thumbnail

  นางอรสา เคนออง

  ครู ค.ศ. ๒

  0854161185

 • thumbnail

  นางสมหวัง ถาวุธฒิ

  ครู ค.ศ. ๒

  0830917434

 • thumbnail

  นางสอาด บุญชิด

  ครู ค.ศ. ๒

  0879625207

 • thumbnail

  นางสมบุญ สุขประทีปศิลป์

  ข้าราชการครูบำนาญ

  0982709751

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

  -

 • thumbnail

  นางสาวจันทา คำเรือง

  ผู้ดูแลเด็ก

  0619415446

 • thumbnail

  นางสาวสัมพันธ์ เกษี

  ผู้ดูแลเด็ก

  0862455086

 • thumbnail

  นางภัทท์ชนก นันกวน

  ผู้ดูแลเด็ก

  0912596959

 • thumbnail

  นางสาวนริศรา ธุสาวัน

  ผู้ดูแลเด็ก

  0619415446

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง