หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายบรรจง นะรารัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายศักดา สถานสุข

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสายฝน อันมัย

  ครู ค.ศ. ๒

 • thumbnail

  นางปราณี เคลือบคณโฑ

  ครู ค.ศ. ๒

 • thumbnail

  นางกาญจณา ชาติชำนาญ

  ครู ค.ศ. ๒

 • thumbnail

  นางอรสา เคนออง

  ครู ค.ศ. ๑

 • thumbnail

  นางสมหวัง ถาวุธฒิ

  ครู ค.ศ. ๑

 • thumbnail

  นางสอาด บุญชิด

  ครู ค.ศ. ๑

 • thumbnail

  นางสมบุญ สุขประทีปศิลป์

  ครู ค.ศ. ๑

 • thumbnail

  นางสาวเดือน ขำวงค์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจันทา คำเรือง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสัมพันธ์ พันธ์ล้อมโส

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางภัทท์ชนก นันกวน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นริศรา ธุสาวัน

  ผู้ดูแลเด็ก