หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0917873680

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขสิงห์ทอง

  เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  0638897939

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขสิงห์ทอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  063-8897939

 • thumbnail

  นายปาณชัย เทียนวรรณ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  0611163144

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง