หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายบรรจง นะรารัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  084-4758623

 • thumbnail

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  084-4758623

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขสิงห์ทอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  063-8897939

 • thumbnail

  นายปาณชัย เทียนวรรณ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  0611163144

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง