หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองคลัง

 • thumbnail

  นายบรรจง นะรารัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  084-4758623

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

  091-7873680

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา มณีวรรณ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  087-9594510

 • thumbnail

  นางสาวแอนนา มุราษี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  081-9994719

 • thumbnail

  นางยุพรรณ เสาวพันธุ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  0823204008

 • thumbnail

  นางสาวปราณี แก้วนาพัน

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สุทธา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  085-8586734

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง