หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา มณีวรรณ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวแอนนา มุราษี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรัตนา สุวรรณธาดา

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวจตุพร ถาวุธฒิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สุทธา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี