หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0917873680

 • thumbnail

  นายโชคชัย ปาปะพัง

  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  081-3484647

 • thumbnail

  นายโชคชัย ปาปะพัง

  นิติกรชำนาญการ

  081-3484647

 • thumbnail

  นางสาวพรรณทิพา จันทร์มณี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  081-5472930

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขสิงห์ทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  06-42406311

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  -

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ เกษี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  094-2566404

 • thumbnail

  นายศรัญญู เลาะไธสง

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  097-3432914

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  สิบเอกบุญอนันต์ เถาว์ทุมมา

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  091-3585752

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง