หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

สำนักปลัด

 • thumbnail

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายโชคชัย ปาปะพัง

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวประยูร ประสมสัตย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรรณพา จันทร์มณี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายจักพันธ์ นิ่มผักแว่น

  นักทรัพย์ยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ เกษี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายศรัญญู เลาะไธสง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางละมัย เมืองสันเที๊ย

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุรชัย จีนสันเทียะ

  ลูกจ้างประจำ(ภารโรง)

 • thumbnail

  สิบเอกบุญอนันต์ เถาว์ทุมมา

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน