หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมควร ถาวุธฒิ

  ประธานสภา อบต.โนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายประมวล พรมลี

  รองประธานสภา อบต.โนนสุวรรณ

 • thumbnail

  นายทิพย์ ขุมพลกรัง

  ส.อบต.หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายทองคำ สินจะโป๊ะ

  ส.อบต.หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสุรพล ศรีสวัสดิ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางดวงใจ กัญญาพันธ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายศรชัย ศิริบำรุง

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางพฤษภา วังโตนด

  ส.อบต.หมู่ที่7

 • thumbnail

  นายปั่น จินดานนท์

  ส.อบต. ม.7

 • thumbnail

  นายพงศนาถ แก้วมา

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายกันต์พจน์ ทิพย์อักษร

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสุพงษ์ ลุนณะบุตร

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางอุทัย แถวปัตถา

  ส.อบต.หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายชาตรี กลางสวัสดิ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายศรศิลป์ ทองพรม

  สอบต หมูที่ 11

 • thumbnail

  นางสังวาลย์ ศรีจันทร์

  ส.อบต.หมู่ 12

 • thumbnail

  นายประมง เมืองสันเทียะ

  ส.อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายไสว พันทองหล่อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายวิชาญ ชาติชำนาญ

  ส.อบต.หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ วิชัยรัมย์

  ส อบต หมูที่ 14

 • thumbnail

  นายพรชัย ลาดสูงเนิน

  ส.อบต.หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายชำนาญ ท้วมเอื้อ

  ส.อบต.หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายบัญชา กิจประเสริฐ

  ส.อบต.หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร บรรลุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นายประจวบ หารปัญญา

  ส.อบต.หมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นายทิญกรณ์ พิมพกรรณ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายแสวง ศรีทา

  ส.อบต.หมู่ที่ 17