หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธัชชัย มณีราชกิจ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  081-0758285

 • thumbnail

  นายประมวล พรมลี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  087-9611077

 • thumbnail

  นายสมควร ถาวุฒธิ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

  0892842768

 • thumbnail

  นายปั่น จินดานนท์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  094-6820849

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0917873680

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง